Editage
联系我们 注册 登录
研究解决方案 英文润色 学术翻译 SCI投稿指导 银行账户信息 更多

–ù–∞—É–∫–æ–≤–∏–π –≤—ñ—Å–Ω–∏–∫ –õ—å–≤—ñ–≤—Å—å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ü—ñ–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–Ω—ñ–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ—ó –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–∏ —Ç–∞ –±—ñ–æ—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ–π —ñ–º–µ–Ω—ñ –°.–ó. –ì–∂–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ. –°–µ—Ä—ñ—è: –°—ñ–ª—å—Å—å–∫–æ–≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞—Ä—Å—å–∫—ñ –Ω–∞—É–∫–∏

eISSN: 2707-5834pISSN: 2519-2698
JournalOpen Access

检查您的提交准备情况

了解您的稿件在 24 项技术合规性和 6 项语言质量检查中的表现如何。

期刊详情

概况
 • 出版商
  Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
 • 出版语言
  English,Russian,Ukrainian
 • 论文处理费
  UAH 1000
 • 发行日期
  8
 • 编辑审稿流程
  Double anonymous peer review
基本信息
 • 出版语言
  English,Russian,Ukrainian
 • Society/Institute/Sponsor
  Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv
 • 网址
Publication Details
编辑审稿详情
作者须知
收起

年度发行情况

常见问题

–ù–∞—É–∫–æ–≤–∏–π –≤—ñ—Å–Ω–∏–∫ –õ—å–≤—ñ–≤—Å—å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ü—ñ–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–Ω—ñ–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ—ó –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–∏ —Ç–∞ –±—ñ–æ—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ–π —ñ–º–µ–Ω—ñ –°.–ó. –ì–∂–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ. –°–µ—Ä—ñ—è: –°—ñ–ª—å—Å—å–∫–æ–≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞—Ä—Å—å–∫—ñ –Ω–∞—É–∫–∏ 的出版商是谁? Faqs

–ù–∞—É–∫–æ–≤–∏–π –≤—ñ—Å–Ω–∏–∫ –õ—å–≤—ñ–≤—Å—å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ü—ñ–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–Ω—ñ–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ—ó –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–∏ —Ç–∞ –±—ñ–æ—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ–π —ñ–º–µ–Ω—ñ –°.–ó. –ì–∂–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ. –°–µ—Ä—ñ—è: –°—ñ–ª—å—Å—å–∫–æ–≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞—Ä—Å—å–∫—ñ –Ω–∞—É–∫–∏ 的出版商是Stepan Gzhytskyi National University of Veterinary Medicine and Biotechnologies Lviv。

我如何在意得辑上查看–ù–∞—É–∫–æ–≤–∏–π –≤—ñ—Å–Ω–∏–∫ –õ—å–≤—ñ–≤—Å—å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ü—ñ–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–Ω—ñ–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ—ó –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–∏ —Ç–∞ –±—ñ–æ—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ–π —ñ–º–µ–Ω—ñ –°.–ó. –ì–∂–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ. –°–µ—Ä—ñ—è: –°—ñ–ª—å—Å—å–∫–æ–≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞—Ä—Å—å–∫—ñ –Ω–∞—É–∫–∏ 的指标? Faqs

查看 –ù–∞—É–∫–æ–≤–∏–π –≤—ñ—Å–Ω–∏–∫ –õ—å–≤—ñ–≤—Å—å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ü—ñ–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–Ω—ñ–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ—ó –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–∏ —Ç–∞ –±—ñ–æ—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ–π —ñ–º–µ–Ω—ñ –°.–ó. –ì–∂–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ. –°–µ—Ä—ñ—è: –°—ñ–ª—å—Å—å–∫–æ–≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞—Ä—Å—å–∫—ñ –Ω–∞—É–∫–∏ 的指标,请单击此处。

–ù–∞—É–∫–æ–≤–∏–π –≤—ñ—Å–Ω–∏–∫ –õ—å–≤—ñ–≤—Å—å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ü—ñ–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–Ω—ñ–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ—ó –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–∏ —Ç–∞ –±—ñ–æ—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ–π —ñ–º–µ–Ω—ñ –°.–ó. –ì–∂–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ. –°–µ—Ä—ñ—è: –°—ñ–ª—å—Å—å–∫–æ–≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞—Ä—Å—å–∫—ñ –Ω–∞—É–∫–∏ 的 eISSN和pISSN 号分别是什么? Faqs

2707-5834 的 eISSN 为 2519-2698,pISSN 为 –ù–∞—É–∫–æ–≤–∏–π –≤—ñ—Å–Ω–∏–∫ –õ—å–≤—ñ–≤—Å—å–∫–æ–≥–æ –Ω–∞—Ü—ñ–æ–Ω–∞–ª—å–Ω–æ–≥–æ —É–Ω—ñ–≤–µ—Ä—Å–∏—Ç–µ—Ç—É –≤–µ—Ç–µ—Ä–∏–Ω–∞—Ä–Ω–æ—ó –º–µ–¥–∏—Ü–∏–Ω–∏ —Ç–∞ –±—ñ–æ—Ç–µ—Ö–Ω–æ–ª–æ–≥—ñ–π —ñ–º–µ–Ω—ñ –°.–ó. –ì–∂–∏—Ü—å–∫–æ–≥–æ. –°–µ—Ä—ñ—è: –°—ñ–ª—å—Å—å–∫–æ–≥–æ—Å–ø–æ–¥–∞—Ä—Å—å–∫—ñ –Ω–∞—É–∫–∏ 。

为什么搜索适合我研究的期刊很重要? Faqs

选择与您研究领域紧密相关的期刊,有助于确保您的学术成果能够触及最合适的读者群体, 从而最大化您的学术影响力和对该领域的贡献。

对期刊的选择会影响我的学术事业吗? Faqs

当然。在知名期刊上发表论文可提升您的学术形象, 使您在获取资助、终身教职和其他职业机会方面更具竞争力。

只考虑具有高影响力的期刊是否明智? Faqs

虽然高影响力的期刊知名度高,但投稿竞争也相对激烈。因此, 关键在于权衡考虑期刊的影响因子与论文被接受的可能性。

© 2002—2024 开科思(上海)商务信息咨询有限公司版权所有。
上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦10楼A座
工商注册号:91310115563144366Q|沪ICP备12028207号

获取海量论文写作辅导资源

关注微信订阅号“SCI发表辅导”