Editage
联系我们 注册 登录
研究解决方案 英文润色 学术翻译 SCI投稿指导 银行账户信息 更多

–£–ø—Ä–∞–≤–ª—ñ–Ω–Ω—è —Ä–æ–∑–≤–∏—Ç–∫–æ–º

eISSN: 2663-2365pISSN: 2413-9610
JournalOpen Access

检查您的提交准备情况

了解您的稿件在 24 项技术合规性和 6 项语言质量检查中的表现如何。

期刊详情

概况
 • 出版商
  LLC "CPC "Business Perspectives"
 • 出版语言
  English,Russian,Ukrainian
 • 论文处理费
  EUR 55
 • 发行日期
  7
 • 编辑审稿流程
  Double anonymous peer review
基本信息
 • 出版语言
  English,Russian,Ukrainian
 • Society/Institute/Sponsor
  Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics
 • 网址
Publication Details
编辑审稿详情
作者须知
 • Author instructions
 • 版权详情
 • 存档政策
  https://businessperspectives.org/publishing-policies2/self-archiving-policy
 • 许可证类型
  CC BY
 • 开放获取申明
收起

年度发行情况

常见问题

–£–ø—Ä–∞–≤–ª—ñ–Ω–Ω—è —Ä–æ–∑–≤–∏—Ç–∫–æ–º 的出版商是谁? Faqs

–£–ø—Ä–∞–≤–ª—ñ–Ω–Ω—è —Ä–æ–∑–≤–∏—Ç–∫–æ–º 的出版商是LLC "CPC "Business Perspectives"。

我如何在意得辑上查看–£–ø—Ä–∞–≤–ª—ñ–Ω–Ω—è —Ä–æ–∑–≤–∏—Ç–∫–æ–º 的指标? Faqs

查看 –£–ø—Ä–∞–≤–ª—ñ–Ω–Ω—è —Ä–æ–∑–≤–∏—Ç–∫–æ–º 的指标,请单击此处。

–£–ø—Ä–∞–≤–ª—ñ–Ω–Ω—è —Ä–æ–∑–≤–∏—Ç–∫–æ–º 的 eISSN和pISSN 号分别是什么? Faqs

2663-2365 的 eISSN 为 2413-9610,pISSN 为 –£–ø—Ä–∞–≤–ª—ñ–Ω–Ω—è —Ä–æ–∑–≤–∏—Ç–∫–æ–º 。

为什么搜索适合我研究的期刊很重要? Faqs

选择与您研究领域紧密相关的期刊,有助于确保您的学术成果能够触及最合适的读者群体, 从而最大化您的学术影响力和对该领域的贡献。

对期刊的选择会影响我的学术事业吗? Faqs

当然。在知名期刊上发表论文可提升您的学术形象, 使您在获取资助、终身教职和其他职业机会方面更具竞争力。

只考虑具有高影响力的期刊是否明智? Faqs

虽然高影响力的期刊知名度高,但投稿竞争也相对激烈。因此, 关键在于权衡考虑期刊的影响因子与论文被接受的可能性。

© 2002—2024 开科思(上海)商务信息咨询有限公司版权所有。
上海市浦东新区浦东大道720号国际航运金融大厦10楼A座
工商注册号:91310115563144366Q|沪ICP备12028207号

获取海量论文写作辅导资源

关注微信订阅号“SCI发表辅导”